• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:24
  • کد محتوا:2476

ردیف

عنوان برنامه

شرح برنامه

تاريخ

ساعت

1

گذراصفهان

نمايشگاه صنايع بصري و صنايع دستي، موسيقي تك نوازي

29اسفندتا12 فروردين

9تا 19

2

رصدخورشيد

رصد خورشيد و جهت يابي

29اسفندتا5 فروردين

9تا 12

3

ايستگاه شهروندي

اهدا كتاب،كيسه زباله و سي دي،هديه كودكان

29اسفندتا12فروردين

9تا 19

4

ايستگاه صلواتي

استقبال از مسافران با چاي

29اسفندتا12فروردين

9تا 19