ردیف

عنوان برنامه

شرح برنامه

تاريخ

ساعت

1

ایستگاه بازی

ابروالیبال، فوتبال انسانی، بازی های فکری و...

2تا12فروردين

10تا 13

2

جشن های نوروزی

اجرای 10 جشن نوروزی

2تا11 فروردين

17تا 19