پايگاه اجرايي

ردیف

عنوان برنامه

شرح برنامه

تاريخ

ساعت

پل فلزی

1

ورزش زورخانه ای

اجراي ورزش باستاني زورخانه با حضور همه ي ورزشکاران

11فروردين

17

باغ جوان

2

 خدمات تفريحي

 ارائه خدمات تفريحي و بازي هاي هيجاني

25اسفندتا11 فروردين

9تا 24

تالار كوثر

3

جشنواره موسیقی مقامی

اجرای جشنواره موسیقی مقامی در تالاركوثر

9تا 11فروردین

20تا 22

سالن فرشچيان

4

نمايش گيج و ويج

اجراي نمايش

4تا12فروردين

20:30

تالار سوره

5

نمايش صحنه اي

نمايش زندگي يك هنرمند

2تا11فروردين

19:30