پايگاه اجرايي

ردیف

عنوان و شرح برنامه

تاريخ

ساعت

آدرس

تخت فولاد

1

نگارستان(معرفی جلوه های هنری و معماری تخت فولاد، نقالی ، معرفی مشاهیر، غرفه کودک،گردشگری (تکیه میرفندرسکی))

1397/12/28الی11/01/1398

9الی13

خیابان فیض - تخت فولاد

2

نمایشگاه گنجینه نصف جهان (گلستان شهدا، سالن شمع) نمایشگاه معرفی گورستان های مهم جهان

1397/12/28الی11/01/1398

9الی19

3

ایستگاه تخت فولاد (مقبره بابا رکن الدین) آشنایی با تخت فولاد و مشاهیر آن

1397/12/28الی11/01/1398

9الی19

4

نگاه گذر تکایا(جلوه ی افلاکیان)

1397/12/28الی15/01/1398

9الی 19

5

ایستگاه نوروزی(ورودی گلستان شهدا)

1397/12/28الی11/01/1398

9الی19