ردیف

عنوان برنامه

شرح برنامه

تاريخ

ساعت

1

 خدمات تفريحي

 ارائه خدمات تفريحي و بازي هاي هيجاني

25اسفندتا11 فروردين

9تا 24