پايگاه اجرايي

ردیف

عنوان برنامه

شرح برنامه

تاريخ

ساعت

ميدان امام حسين

1

آواي ميزباني

آیین آغاز به کار ستادخدمات سفر

26اسفند

8

مو‌زه هنرهاي معاصر

2

نمايشگاه

نمايشگاه آثار توني كرگ (مجمسه سازنام دارآلماني)

25اسفندتا11 فرودين

9تا 13  15تا19

موزه عصارخانه شاهي

3

نمايشگاه عكس چوگان

معرفي بازي چوگان

2تا11فروردين

19تا20

4

موسیقی

اجرای تک نوازی موسیقی

2تا11فروردين

10تا 18

5

ارائه خدمات موزه اي

معرفي موزه

2تا11فروردين

9تا 20

موزه حمام رهنان

6

ارائه خدمات موزه اي

معرفي موزه

2تا11فروردين

9تا 20

موزه محله عليقلي آقا

7

ارائه خدمات موزه اي

معرفي موزه

2تا11فروردين

9تا 20

8

زورخانه علیقلی آقا

اجراي ورزش باستاني زورخانه

2تا11فروردين

18

9

اجراي حمام دامادي

اجراي برنامه آئيني حمام دامادي

2تا11فروردين

9تا 20

10

موسيقي تك نوازي

تكنوازي هنرمندان موسيقي

2تا11فروردين

*

خانه شفتي

11

نمايشگاه صنايع دستي

آثار صنايع دستي اصفهان

2تا11فروردين

9تا 19

حمام خسرو آغا

12

نمايشگاه عكس

نمايشگاه عكس حمام ها

2تا11فروردين

9تا 19

چهلستون

13

نمايشگاه عكس

نمايشگاه عكس دولتخانه صفوي

2تا11فروردين

9تا 20

14

ساعت زمین

اجرای برنامه جهانی ساعت زمین

4فروردین

19تا 22

خانه مشروطه

15

ارائه خدمات موزه اي

معرفی موزه

2تا 13 فروردین

9تا 20

حمام  دردشت

16

        معرفي حمام

معرفي حمام به عنوان يكي از آثار تاريخي اصفهان

2تا11فروردين

16تا 22

بازارچه حمام رهنان

17

گذرهنر

نمايشگاه وفروشگاه صنايع دستي اصفهان

25اسفندتا12فروردين

9تا 22