بازار

آدرس

تلفن

ساعت فعالیت در ایام نوروز

بازار مرکزی گل و گیاه

خیابان جی، خیابان همدانیان، بعد از بازار روز کوثر5

32757044

9 الی 14