• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2036
انگورستان ملک

در زمان سلطنت نادرشاه افشار باغ انگوري كه متعلق به مردم اصفهان بود به عنوان ماليات از آن ها گرفته شد و به تصرف دولت درآمد. در زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار به تصرف مسوول امور مالي حكومت اصفهان درآمد و بعدها فرزند اين شخص به نام حاج محمد ابراهيم خان كه لقب ملك التجار داشت بناي انگورستان را احداث كرد و به برگزاري مراسم عزاداري و تعزيه اختصاص داد،معمار سازنده اين بنا استاد حسين چي است و تاريخ وقف نامه آن سال ۱۳۴۱ هجري قمري است.

در طول زمان قسمت هاي مختلفي از اين انگورستان تخريب شد و بخش هائي از آن در سال ۱۳۳۳ هجري شمسي در تعريض خيابان ملك از بين رفت.

 آنچه از اين بنا باقي مانده است يك حياط وسيع و يك سفره خانه است كه مساحت تقريبي آن با حياط يكي است. 

 مجموعه فضاهاي حياط سرپوشيده، سفره خانه، اتاق مقبره و ديگر اتاق هاي اطراف حياط داراي تزئينات فراوان گچبري، آينه كاري و كاشيكاري هستند.

انگورستان ملك از بناهاي بسيار زيباي دوران قاجاريه است كه در حال حاضر در اختيار سازمان اوقاف بوده و به برگزاري مسابقات قرائت قرآن و تعزيه و عزاداري اختصاص دارد؛ تزئينات اين بنا بيانگر هنر گچبري و آينه كاري و كاشيكاري هنرمندان خلاق و مبتكر اصفهاني است.

آدرس : خيابان شريف واقفي - خيابان ملك - محله شيخ يوسف