• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2042

aghanoor (1).jpg

اين سقاخانه در دالان مسجد آقانور قرار گرفته و در سال هاي اخير به شكل سنتي بازسازي شده است. مصالحي كه در نماي بيروني اش به كار رفته از كاشي و آجر است. اين بنا داراي در ورودي و دو پنجره در طرفين است. در بالاي سقاخانه نورگيري به گونه پنج و هفت است. پنجره ها و نورگير، مشبك هستند و در لچكي هاي در و پنجره ها نقوش هندسي خورشيد (شمسه) قرار دارد. اين سقاخانه آب لوله كشي شهري دارد.