اين مناره يكي از قديمی ترين مناره هاي ايران است كه در ميان مناره هاي اصفهان كه داراي تاريخ هستند سومين اثر به حساب مي آيد.

روستاي برسيان در ساحل شمالي زاينده رود و در شرق اصفهان قرار گرفته است. اين مناره به شكل ستوني مدور است كه با آجر و ملات گچ ساخته شده است. مناره سكوی پايه ندارد. قطر منار در سطح زمين ۷۵/۵ متر و ارتفاع آن ۵۵/۳۴ متر است. پلكان مارپيچ مناره از داخل مسجدي شروع مي شود كه بعدها ساخته شده است.

مناره برسيان فاقد كاشيكاري است. تزئينات اين اثر به "هزارباف" معروف است كه با آجر نقوشي به شكل لوزي هايي مي سازند كه به مربع نزديك است.