تصوير جلد: 
خانه مشير الملك
تصوير جلد: 
کاخ چهلستون

با انتخاب اصفهان به پايتختی و گسترش شهر به طرف جنوب و احداث ميدان امام طرح استقرار کاخ های شاهی به وسيله شيخ بهائی ريخته شد.